Taisyklės

 

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp interneto svetainės laimeseimoje.lt, kurią valdo VŠĮ „Laimė šeimoje projektai“ (juridinio asmens kodas – 306379236, registruotos buveinės adresas – Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas – musu@laimeseimoje.lt) (toliau – Redakcija) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine laimeseimoje.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje. Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Klientas moka užmokestį.

Šalių atsakomybės

2.1. Klientas  įsipareigoja kiekvieną kartą, pabaigus naudotis Svetaine, nuo jos atsijungti, paspaudžiant nuorodą „Atsijungti“.

2.2. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Kliento Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Klientui.

2.3. Klientas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Redakcija, atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Klientui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą.

2.4. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis, Svetainėje. Klientui, sumokėjusiam Redakcijai už Mokamas Paslaugas ir atsisakiusiam naudotis Paslaugomis, yra negrąžinamas užmokestis už Mokamas Paslaugas.

2.5. Redakcija jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (Force Majeure), kurių negalėjo niekaip  numatyti, ar turėti joms įtakos.

2.6. Redakcija neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Redakcijos. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Klientui, kopijos buvimas Redakcijos serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.

2.7. Redakcija neatsako už Svetainėje pateikiamos kitų įmonių, asmenų teikiamų paslaugų ar produktų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

2.8. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Redakcijai Klientas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

Mokamos paslaugos

3.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

3.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Redakcijai už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Redakcija turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis daugiau nei 10 (dešimt) procentų Mokamų paslaugų apimties arba Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių, nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 3.4.  punkte, Redakcija, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui ar apimčiai, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms.

3.4. Redakcija turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Klientas, besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to, kokiomis Paslaugomis naudojasi Klientas – elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Redakcija gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms.

3.5. Svetainėje galima įsigyti trijų tipų Narystę – 1 mėnesio, 3 mėnesių ir 12 mėnesių. Narystės kainos ir galimos nuolaidos skelbiamos Svetainės skiltyje „Narystė“.

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

3.6. Pasibaigus Narystės Laikotarpiui, jeigu Klientas ir toliau naudojasi Svetainės Paslaugomis, t.y. jis nėra panaikinęs savo Paskyros Svetainėje, Narystė pratęsiama automatiškai tokiam pačiam laikotarpiui Narystės pratęsimo metu galiojančiomis kainomis.

Asmens duomenys

4.1. Redakcija turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar Redakcijos kitais būdais surinktus Kliento asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

4.2. Klientas suteikia teisę Redakcijai valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Redakcijai valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis. Tokį reikalavimą Klientas išreiškia pats panaikindamas savo paskyrą Svetainėje. Tokiu atveju, Redakcija gali neatlygintinai Klientui sustabdyti galimybę Klientui naudotis Paslaugomis.

4.3. Redakcija Kliento Asmens duomenis naudos Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui bei Kliento informavimui apie Svetainės arba Svetainės partnerių Paslaugas.

4.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Klientas sutinka gauti informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinį, kurį teiks Redakcija. Toks Turinys gali būti pateikiamas Kliento Svetainės Paskyroje, siunčiamas visais ir bet kokiais būdais bet kuriais kontaktiniais duomenimis, kuriuos Klientas pateikė Registracijos metu. Klientas turi teisę atšaukti sutikimą gauti Svetainės Naujienlaiškius el. paštu. Pareiškimas dėl atsisakymo gauti Naujienlaiškius siunčiamas Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

4.5. Svetainėje (ar jos dalyje) įvedami duomenys gali būti kaupiami ir saugomi skirtingais tikslais. Šie duomenų kaupimo ir saugojimo tikslai gali būti aiškiai, remiantis logika suvokiami ir suprantami pagal Svetainės koncepciją bei paskirtį, atsižvelgus į nusistovėjusią praktiką bei tradicijas, ar Svetainėje nurodomi atskirai.

4.6. Be tiesioginių tikslų, sukaupti duomenys gali būti naudojami ir netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, Svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.

4.7. Visus Kliento registracijos metu pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja Redakcija. Nei Redakcija, nei kitos trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, Kliento asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus Kliento sutikimo.

4.8.  Redakcija neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

Atsakomybės ribojimas

5.1. Klientas sutinka, kad Redakcija nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

5.2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Redakcija nėra ir nebus atsakinga už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

5.3. Redakcijos atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 100 (vieno šimto) eur suma.

Taisyklių keitimas

6.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekdama užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Redakcija turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

6.2. Redakcija praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje ir(arba) asmeniškai Kliento nurodytu el. paštu.

6.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

6.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Baigiamosios nuostatos

7.1. Šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Redakcijos reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos ir Taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi geroji verslo praktika.

7.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

7.3. Visi tarp Redakcijos ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Redakcijos buveinės vietą.

7.4. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis, ir galios visą santykių tarp Kliento ir Redakcijos laiką.

 

 

 

1. Pareiškimas apie slapukus
1.1. Apie slapukus
Interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai, siekiant padidinti jų patogumą ir padaryti jas kuo įdomesnes kiekvienam lankytojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų susijęs su slapukais. Interneto svetainių savininkai ar trečiosios šalys, pavyzdžiui, reklamuotojai, kurie rodo reklamą jūsų lankomoje interneto svetainėje, naudoja slapukus. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainės išsaugo naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose esanti informacija taip pat gali būti naudojama jūsų naršymui skirtingose interneto svetainėse, kurios naudoja tą patį slapuką, sekti. Slapukai skirstomi pagal trukmę ir tai, kas juos nustato. Manome, kad jus svarbu informuoti apie slapukus, kuriuos naudoja mūsų interneto svetainė ir kokiais tikslais jie naudojami. Informavimo tikslas yra trejopas – norime kuo geriau užtikrinti jūsų privatumą, patogumą ir mūsų interneto svetainės finansavimą. Šiame paaiškinime pateikiama daugiau informacijos apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus.

2. Laimė šeimoje projektai, VšĮ naudoja slapukus
Laimė šeimoje projektai, VšĮ naudoja slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir informacijai apie jūsų pasirinkimus, kai naršote po interneto svetaines, įrašyti. Mes slapukus naudojame tam, kad jums, kaip lankytojui, pagerintume interneto svetainės naudojimo patirtį.
3. Slapukai ir jų funkcijos
Skirtingų rūšių slapukai naudojami skirtingiems tikslams.
Toliau pateikiamas dažniausiai sutinkamų slapukų rūšių sąrašas ir paaiškinama, kam jie naudojami.
3.1. Seanso slapukai
Seanso slapukas laikinai išsaugomas jūsų kompiuterio atmintyje, kol jūs naršote interneto svetainėje, pavyzdžiui, kad būtų galima sekti, kokią kalbą pasirinkote. Seanso slapukai jūsų kompiuterio atmintyje ilgą laiką nesaugomi, jie visada išnyksta, kai išjungiate savo žiniatinklio naršyklę.
3.2. Ilgalaikiai ar sekimo slapukai
Ilgalaikis slapukas išsaugo failą jūsų kompiuteryje ilgam laikui; tokios rūšies slapukas turi galiojimo datą. Ilgalaikiai slapukai padeda interneto svetainėms įsiminti jūsų informaciją ir nuostatas būsimiems apsilankymams. Tai lemia greitesnę ir patogesnę prieigą, nes, pavyzdžiui, jums nereikia iš naujo prisijungti. Pasibaigus galiojimo laikui slapukas automatiškai pašalinamas, kai grįžtate į jį sukūrusią interneto svetainę.
3.3. Lankomos svetainės slapukai
Juos nustato pati interneto svetainė (ta pati sritis kaip naršyklės adreso juostoje) ir gali nuskaityti tik ta svetainė. Šie slapukai paprastai naudojami tokiai informacijai kaip jūsų pasirinkimai išsaugoti, kad būtų galima panaudoti jums vėl apsilankius svetainėje.
3.4. Svetimi slapukai
Juos nustato sritys, kurios skiriasi nuo rodomos naršyklės adreso juostoje, t. y. ne interneto svetainės savininkai. Šie slapukai, pavyzdžiui, naudojami rinkti informaciją reklamai ir naudotojo turiniui. Taip pat svetimi slapukai gali būti naudojami interneto svetainės statistikai rinkti. Kadangi svetimi slapukai leidžia išsamiau analizuoti naudotojų naršymo įpročius, jie laikomi jautresniais nepažeidžiamumo atžvilgiu, todėl dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia pakeisti nuostatas ir nepriimti svetimų slapukų.
4.Laimė šeimoje projektai, VšĮ nustatytų slapukų sąrašas

Svetainės slapukai

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
PHPSESSID Slapukas skirtas identifikuoti sesiją. 1 – sesiją
cookieconsent_status Pasirinkimas Slapuku patvirtinimo pasirinkimo saugojimas 1 metus

Google žemėlapiai

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF Įvairūs unikalūs kintamieji, apart PREF, kuris saugo jūsų pasirinkimus, pvz.: priartinimo lygis. Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus. Šie slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną. Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Google žemėlapis.

Youtube

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
SID, LOGIN_INFO, use_hotbox, PREF, SSID, HSID, watched_video_id_list, YSC, GPS, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE Įvairūs unikalūs indentifikatoriai, taip pat prisijungimų informacija, kuri gali būti susijus su Google paskyra. Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Youtube vaizdo įrašai. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus., Šie slapukai renka informacija apie YouTube vartotojų skaičių ir elgseną, taip pat informaciją, kurie sieja jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su Google paskyra prie kurios esate prisijungęs. Informacija apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje, įskaitant IP adresas, gali būti perduotas ir patalpintas Google serveriuose JAV. Šis slapukas asmeniškai jūsų neidentifikuoja, nebent jūs esate prisijungęs prie Google paskyros, tuomet identifikuojama paskyra.. Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Youtube vaizdo įrašai. Tačiau daugelis jų pasibaigia anksčiau.

Google analytics

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
__utmt_UA-XXX, _gat_UA Google Analytics: slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra. 6 mėnesius
__utmz Pirmo apsilankymo data, paskutinio apsilankymo data, kiekis. Google Analytics: sekamas skaičius kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje nuo slapuko sukūrimo. 6 mėnesius
__utma Google Analytics: saugoma informacija iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, koks raktažodis buvo panaudotas. 2 metus
__utmb, __utmc Google Analytics: saugoma informacija kiek truko vartotojo lankymasis svetainėje. __utmb – prisijungimas, __utmc – atsijungimas nuo svetainės. __utmb – 30 minučių, __utmc – 1 sesiją.
_ga Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 2 metus
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X Skaičius Google Analytics integruotas su Google Tag manager ir Doubleclick kampanija. Slapukas reikalingas Google Analytics veikimui. 1 dieną
_gid, UULE Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 1 dieną
_gat Skaičius Google Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį 1 minutę

Trečiosios šalys

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
1P_JAR Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Šie slapukai naudojami rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius. 1 savaitę
SIDCC Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos. 1 dieną
IDE, test_cookie Šie slapukai priskirti trečiųjų šalių (DoubleClick) yra naudojami tiekti jums aktualias reklamas svetainėje. 2 metus
5. Slapukų valdymas
5.1. Kaip peržiūrėti slapukus
Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima peržiūrėti su daugeliu tekstų rengyklių ar rašyklių. Galite spustelėti slapuką ir atverti jį. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojate kitą naršyklę, žiūrėkite naršyklių slapukų informaciją. Jeigu naudojate mobilųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.
„Firefox“
„Chrome“
„Internet Explorer 8–11“

5.2. Slapukų išjungimas / įjungimas ar šalinimas
Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per naršyklės nuostatas. Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų slapukų Jūsų kompiuteryje, galite pakeisti savo naršyklės nuostatas taip, kad Jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nuostatas taip, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite pašalinti savo slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad turėsite atskirai pritaikyti nuostatas kiekvienai naudojamai naršyklei ir kompiuteriui. Informuojame, kad jeigu nenorite slapukų, mes negalėsime užtikrinti, jog mūsų interneto svetainė tinkamai veiks. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos ir kai kurių interneto svetainių galite daugiau nematyti. Be to, atmetę slapukus nebūtinai nematysite jokių reklamų. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie jūsų interesų ir bus dažniau kartojamos. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nuostatų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad parinktumėte tinkamas nuostatas. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internete, svetainėje http://www.aboutcookies.org/

6. Kiti / nenumatyti slapukai
Atsižvelgiant į tai, kaip veikia internetas ir žiniatinklio svetainės, mes ne visada žinome apie slapukus, kuriuos patalpina trečiosios šalys per mūsų interneto svetainę. Tai ypač taikytina atvejams, kai mūsų interneto svetainėje yra vadinamieji įtaisytieji elementai: tekstai, dokumentai, vaizdai ar trumpi vaizdo klipai, kurie išsaugoti kitos šalies svetainėje, bet rodomi mūsų ar per mūsų interneto svetainę.
Todėl jeigu susidursite su tokiais slapukais mūsų interneto svetainėje, kurių mes nenurodėme anksčiau, praneškite mums. Arba kreipkitės tiesiogiai į susijusią trečiąją šalį ir paklauskite, kokius slapukus jie patalpino, kodėl taip daro, apie slapuko naudojimo trukmę ir kaip jie užtikrina jūsų privatumą.
7. Apmokėjimai
Tinklapyje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
8. Kreipkitės į mus
Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimų, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite žemiau.
Laimė šeimoje projektai, VšĮ
Adresas: Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
Tel.: +370 698 36379